ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารกิจกรรมให้ความรู้ตามเกณฑ์ PMQA (รางวัลรายหมวด)
- เอกสารประกอบการเขียนแผนปฏิบัติราชการ นขต.ทอ.
- เอกสารประกอบการประชุม คณอก.และคณะทำงาน PMQA ครั้งที่ 1/60
- เอกสารการจัดทำคำรับรอง นขต.ทอ.ปี 60
    กิจกรรมพัฒนาระบบราชการ

ทั้งหมด..  
    กิจกรรมของผู้บังคับบัญชาทั้งหมด..  


    โปรแกรมดาวน์โหลด

web counter

23